ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA

JUDr. Bohuslav Gelatka

Advokátska kancelária, ktorá ponúka služby pre fyzické osoby, právnické osoby a verejný sektor už viac než 10 rokov.

ODBORNOSŤ

V každej etape procesu poskytneme komplexnú odbornosť, podporu a konzultáciu, aby sme dosiahli najoptimálnejší výsledok.

DISKRÉTNOSŤ

Základným pilierom budovania partnerstva medzi Vami a Vaším advokátom je diskrétnosť. Všetky informácie zdieľané s nami sú v bezpečí.

FLEXIBILITA

Podľa potreby a daných podmienok prispôsobíme naše služby Vašim požiadavkám v najväčšej možnej miere.

Postup riešenia Vašej právnej veci

Nadviazanie kontaktu

Vyberte si jednu z možností kontaktovania. Právne záležitosti môžeme komunikovať osobne, telefonicky alebo cez email.

Vzájomná dohoda

Po oboznámení sa so záležitosťou spoločne dohodneme spôsob odmeňovania a navrhneme čo je
potrebné vo veci vykonať.

Riešenie záležitosti

Postaráme sa o plynulé riešenie Vašej záležitosti bez zbytočných odkladov. Počas procesu riešenia Vás neustále informujeme o aktuálnom stave.

Záležitosť vyriešená

Získate riešenie prispôsobené na mieru, ktoré zodpovedá Vaším požiadavkám. Budeme radi ak naše právne služby využijete znova.

Ponúkame Vám právne služby v nasledujúcich oblastiach:

OBČIANSKE PRÁVO

Dedenie, zmluvy, vysporiadanie podielového spoluvlastníctva, nájom, ochrana spotrebiteľa, vysporiadanie majetku po rozvode.

TRESTNÉ PRÁVO

Obhajoba v trestnom konaní a na hlavnom pojednávaní, zastupovanie poškodených, vymáhanie nárokov poškodených.

OBCHODNÉ PRÁVO

Zakladanie a zmeny v spoločnostiach, zmluvy, vymáhanie pohľadávok, register partnerov verejného sektora.

RODINNÉ PRÁVO

Rozvod, starostlivosť o maloletých, výživné.

KONKURZNÉ PRÁVO

Konkurz, malý konkurz, reštrukturalizácia, osobný bankrot, splátkový kalendár, zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer, prihlasovanie pohľadávok, zastupovanie klienta v súvisiacich konaniach.

EXEKUČNÉ PRÁVO

Návrh na exekúciu, zastupovanie oprávneného a povinného v konaní.

ÚSTAVNÉ PRÁVO

Zastupovanie pred Ústavným súdom, sťažnosť na prieťahy v konaní, uplatňovanie nárokov pre porušenie práv.